Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Grafika dekoracyjna symbolizująca prawoRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy działającą na podstawie:
1) uchwały Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
5) niniejszego statutu.

 § 2

Ośrodek realizuje zadania:
a) zlecone Gminie Hrubieszów – w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami Wojewody,
b) własne Gminy Hrubieszów – wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728), oraz inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy,
c) inne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

§ 3

Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Hrubieszów.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 4

Celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,
2) praca socjalna,
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, innych ustaw lub nowych programów rządowych wynikających z rozeznania potrzeb Gminy.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 6

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, zarządza i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz działając jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
4. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych innych pracowników Ośrodka.

§ 7

1. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny opracowuje Kierownik Ośrodka.
3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Hrubieszów.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8

1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad obowiązujących jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
3. Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu Gminy, w zakresie zadań zleconych ze środków przewidzianych w budżecie państwa.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9

Ośrodek używa pieczęci urzędowej, podłużnej o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie”.

§ 10

Zmiana statusu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6965857
Fax: 84 6965857
NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725
e-mail: hrubieszowg@ops.pl
http://www.gops-hrubieszow.pl

Copyright © 2019 GOPS Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: hrubieszowg@ops.pl

Powrót na górę strony